A A A
  • nalewak kwasów i zasad
    nalewak kwasów i zasad
  • malewak mediów palnych
    malewak mediów palnych

nalewaki chemikalii

 

Cechy ogólne.

 

 

Nalewaki są półautomatycznymi urządzeniami do napełniania pojemników transportowych o pojemności więks zej od 100dm3 aż do 1000dm3. Napełnianie pojemników kontrolowane jest za pomocą legalnej wagi pomostowej.

Zestaw do nalewania cieczy składa się z dwóch zespołów; zespołu transporterów rolkowych  i zespołu napełniania zbiorników .

Transporter rolkowy umożliwia obsłudze  sprawne dostarczanie i odbieranie pojemników do urządzenia dozującego.  Ruchem transporterów kieruje pracownik obsługujący nalewak,  a w pewnym zakresie również pracownik dowożący i odbierający napełniane pojemniki. Ruch podajnika jest skoordynowany z procesem nalewania tak, aby nie powodował kolizji i błędów naważenia.  Wielkość linii transportowych jest każdorazowo dostosowywana do lokalnych warunków u zamawiającego.

Zespół  napełniania pojemników składa się z wagi pomostowej  na której ważony jest nalewany pojemnik oraz ramie nalewaka za pomocą którego wprowadzana jest do pojemnika rura wgłębna połączona z rurociągiem doprowadzającym nalewaną ciecz. Ramię nalewaka posiada możliwości swobodnego ruchu poziomego. Ruch ten wykonuje operator ręcznie. Natomiast ruch pionowy rury wgłębnej zapewnia siłownik pneumatyczny.

Ilość nalewanej cieczy jest kontrolowana przez wagę połączoną ze sterownikiem, który posiada algorytm uczenia się, w celu  precyzyjnego dozowania.

 

Układ sterowania pracą nalewaka posiada szereg zabezpieczeń, które podnoszą niezawodność pracy i zmniejszają ryzyko błędów:
-     blokada ruchu rolotoku wagowego w czasie lania

-     blokada lania kiedy rura wgłębna jest w górnym położeniu ponad pojemnikiem

-     blokada powtórnego lania do tego samego pojemnika

-     unieruchomienie ramienia z rurą wgłębną w czasie lania

-     blokada opuszczania rury wgłębnej w przypadku nacisku na wieko pojemnika

-     blokada nalewania w przypadku braku odpowiedniego przyrostu wagi w czasie nalewania

 

 

Nalewak cieczy agresywnych.

Nalewak kwasów i zasad charakteryzuje się tym, że wszystkie części układu mające kontakt z agresywnymi mediami są wykonane z  PVC, PVDF i  PTFE.  Nad otworem wlewowym zlokalizowany jest okap lokalnego odsysania oparów wydobywających się z nalewanego pojemnika. Okap ten wyposażony jest w okienko ze szkła organicznego. Okienko ułatwia operatorowi wprowadzenie rury wgłębnej do otworu.  Regulacja wysokości nalewaka pozwala na takie ustawienie okapu, aby zapewnić skuteczne odsysanie oparów z pojemników o różnej wysokości.

 

Sterowanie długością zanurzenia rury wgłębnej umożliwia nalewanie cieczy zarówno pod jak i nad lustro cieczy.


Nalewak rozpuszczalników.

 

Nalewak do nalewania cieczy palnych jest urządzeniem przystosowanym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.  Nalewane pojemniki są uziemiane za pomocą specjalnego kontrolera, który blokuje nalewanie w przypadku niewłaściwego połączenia przewodu uziemiającego. Waga  pomostowa na której ważone są  pojemniki jest również w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dodatkowo nalewak współpracuje z systemem pomiaru stężeń  oparów (LEL)  oraz systemem wentylacji. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń oparów w powietrzu blokuje nalewanie i uruchamia dodatkową wentylację.  Podobnie jak w przypadku nalewaka kwasów, nalewak rozpuszczalników posiada okap wentylacji miejscowej  do odsysania oparów z otworu pojemnika.

 

Nalewak cieczy spożywczych.

Nalewak  jest wykonany ze stali dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wymienne rury wgłębne pozwalają na całkowitą separację elementów do nalewania poszczególnych cieczy. Układ sterowania ma zaprogramowane tryby ułatwiające dokładne płukanie całego ciągu nalewania po zakończonych pracach.

 

Zdjęcia produktów dostępne w galerii zdjęć.