KONTAKT


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Zasada ilości ruchu pozwala na przykład na dostatecznie dokładne określenie wypadkowych oddziaływania ciała stałego na płyn lub odwrotnie, przy ich wzajemnym ruchu. Nie potrafimy na ogół w oparciu o tę metodę zbadać rozkładu sił na powierzchni opływanych ciał. Nie zawsze jest to jednak konieczne. Poznanie prawidłowości ruchu i równowagi płynu doskonałego, pozwalają na rozwiązanie licznych praktycznych problemów przy budowie linii nalewczej do beczek 200l, kontenerów IBC,  dppl, mauzer.

 

W innych przypadkach dają one możliwość oceny jakościowej zjawisk, a przy zastosowaniu empirycznych współczynników korekcyjnych, pozwalają również ilościowo określić wielkości charakteryzujące dane zjawisko. Zupełnie dobrze dają się rozwiązać zagadnienia hydrostatyki, a więc równowagi płynów znajdujących się w stanie bezwzględnego lub względnego spoczynku. Przez spoczynek bezwzględny rozumiemy nieruchomość rozpatrywanej masy płynu względem ziemi. Przez względny spoczynek określonej masy płynu rozumieć będziemy takie przypadki, w których w czasie ruchu poszczególne elementy masy płynnej nie zmieniają położenia względem siebie.

 

Będą to liczne przypadki ruchu ze stałym przyspieszeniem liniowym lub kątowym albo ze stałą prędkością.Ta właśnie niezmienność wzajemnego położenia elementów płynów względem siebie, a więc nieobecność wzajemnych przesunięć sąsiednich elementów nie pozwala na powstanie sił stycznych, których istnienie podważało by stosowalności równań prowadzących z zaniedbaniem tych sił. W niejednorodnych polach prędkości lub przyspieszeń, gdzie znajdą zastosowanie równania ruchu lub całkowite postacie tych równań, możemy również zaniedbywać lepkość płynu, jeżeli różnice prędkości sąsiednich elementów są na tyle małe, że przy danej lepkości płynu powstają siły styczne, nieznaczne w porównaniu z siłami powierzchniowymi, normalnymi lub siłami masowymi powstającymi w linii nalewczej do beczek 200l, kontenerów IBC,  dppl, mauzer.

Nalewak do beczek 200l
Nalewak do beczek 200l
Nalewak do beczek 200l

Nalewaki do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l - Strefa Eksperta

Nalewak do beczek 200l
Nalewak do beczek 200l

Nalewaki do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l - Strefa Eksperta

Opierając jak poprzednio powierzchnię kontrolną, obejmującą objętość płynu, stwierdzimy że na tę objętość płynu działają w każdej chwili siły powierzchniowe i siły masowe. W przypadku płynu doskonałego, nie lepkiego, siłami powierzchniowymi będą tylko siły normalnie ściskające, wywierane z zewnątrz przez płyn otaczający powierzchnię kontrolną. W ogólnym przypadku płynu lepkiego, należałoby wprowadzić do rachunku również składowe styczne sił powierzchniowych, przyjmując jak zwykle, jako dodatni zwrot normalnej zewnętrznej naprężenia, normalne, ściskające, występujące na powierzchni.

 

Stąd  wniosek dotyczący równowagi cieczy doskonałej. Jeżeli ciecz doskonała jest w równowadze to zachodzić musi zależność liniowa, między potencjałem jednostkowym sił masowych i ciśnieniem w linii nalewczej do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l. Równania ciągłości i równania ruchu Eulera przyjęto nazywać równaniami podstawowymi mechaniki płynów, nielepkich i nieściśliwych. Przepływ możemy uznać jako w pełni analitycznie określony, jeżeli w każdym punkcie pola potrafimy oznaczyć prędkość i ciśnienie, jakie w tym punkcie występują. Wobec jednorodnego pola gęstości w płynie nieściśliwym, te dwa  parametry, ciśnienie i prędkość określają całkowicie przepływ. Dla równań podstawowych mechaniki płynów zalicza się również równanie Bernoulliego.

 

Nie narusza ono oczywiście bilansu równości liczb niewiadomych i liczby równań stojących do dyspozycji, będąc jedynie całkowitą postacią równań ruchu. 
Zasada ilości ruchu znana z mechaniki ciała stałego, znajduje pełne zastosowanie w mechanice płynów. Zasada ta w przypadku przepływu w ustalonych w odniesieniu do całej masy płynu daje się stosować, nawet wtedy, kiedy lokalne zaburzenia przepływu utrudniają stosowanie równania Bernoulliego.Takie lokalne zaburzenia i przerwy w ciągłości strug występują na przykład przy gwałtownych lub bardzo szybkich zmianach przekrojów rur i gwałtownych zmianach kierunku przepływu w rurach w linii nalewczej do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l.

Nalewak do beczek 200l
Nalewak do beczek 200l
Nalewak do beczek 200l
Nalewak do kontenera IBC

Przechodząc od kinematyki do ruchu płynów z uwzględnieniem ich masy stwierdzamy że nie każde pole prędkości spełniać będzie warunki fizyczne przepływu. Jednym z podstawowych warunków jest spełnienie prawa zachowania masy. W żadnym punkcie rozpatrywanej cieczy, materia nie może ani powstać ani zniknąć. Źródła, które jako szczególna postać ruchu oddają takie wielkie usługi w kinematyce przepływów, a zwłaszcza w badaniu opływów ciał stałych nie mogą istnieć w rzeczywistych przepływach, jeżeli ma być spełniony warunek stałości masy.

 

Analityczne ujęcie warunku ciągłości doprowadzi oczywiście do różnych rezultatów w warunkach ruchu ustalonego i nieustalonego, jak również dla płynów nieściśliwych i ściśliwych.  
W metodzie Lagrangea zmienia się pojęcie powierzchni kontrolnej. Powierzchnia ta w analizie lokalnej zachowuje stały kształt, a  w każdej chwili znajdują się na niej coraz to nowe cząstki płynu.  W analizie wędrownej powierzchnia kontrolna z upływem czasu swój kształt, ale znajdują się na niej zawsze te same cząstki płynu. 


W przypadku płynu nieściśliwego okoliczność, czy ruch jest ustalony, czy nieustalony nie wpływa na treść sformułowanego postulatu ciągłości. Aby przepływ miał cechy ciągłości, objętość musi w każdej chwili zawierać tę samą masę płynu. 
Inaczej przedstawia się rzecz w przypadku płynu ściśliwego. Co czasem występuje przy projektowaniu i wykonywaniu nalewaków do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l.  Tutaj warunek niepowstawania ani nieznikania materii w wyodrębnionej objętości nie jest równoznaczny ze stałością masy zawartej w tej objętości w kolejnych chwilach. Jeżeli przepływ jest nieustalony, to z upływem czasu gęstość w poszczególnych elementach objętości może ulegać lokalnym zmianom i w rezultacie na wskutek tych zmian gęstości w ciągu czasu możemy zaobserwować zmianę masy płynu objętej powierzchnią kontrolną. Oznacza to, że w przypadku ruchu nieustalonego płynu nieściśliwego, w określonym czasie wpłynie do objętości większa masa płynu niż wypłynie ( w przypadku przyrostu masy odwrotnie).


Jeżeli przepływ płynu ściśliwego jest ustalony, to zmiany gęstości i prędkości mogą być tylko konwekcyjne. Oznacza to że elementy płynu wpływające do obszaru kontrolnego mogą mieć inne gęstości i prędkości niż w chwili wypłynięcia z tego obszaru. Istnieć jednak musi dla spełnienia warunku ciągłości taka współzależność zmian gęstości i prędkości, aby masa wpływająca w jednostce czasu do obszaru kontrolnego była równa masie wypływającej w tym samym czasie.    

STREFA EKSPERTA - nalewaki do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l.

KONTAKT

 


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

 

 

linie nalewcze do kontenerów IBC, dppl, mauzer, beczek 200l.
linie nalewcze do kontenerów IBC, dppl, mauzer, beczek 200l.

STREFA EKSPERTA - linie nalewcze do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l.

Powierzchniami poddanymi działaniu sił mogą być ściany zbiorników, powierzchnie brył zanurzonych w płynie lub przez płyn opływanych. Wypadkowa sił wywieranych na ściany zbiornika lub powierzchnię ciała w płynie zanurzonego, nazywa się potocznie wypadkową sił ciśnieniowych.
Najogólniej pojęte zagadnienia kinematyki polegają na określeniu położenia dowolnego elementu w dowolnym czasie. Zagadnienia te komplikują się w przypadku płynów z uwagi na ich łatwą odkształcalność. W przeciwieństwie do ciał stałych między poszczególnymi elementami płynu nie zachodzi względna stałość ich wzajemnego położenia. Badając przepływ płynu możemy traktować każdy jego element w rozpatrywanym polu indywidualnie.

 

Klasyfikacja przepływów.
Pole prędkości, jak również inne pola charakteryzujące przepływ przedstawione są w najogólniejszym przypadku przez funkcje czterech zmiennych: trzech współrzędnych położenia w dowolnie obranym układzie przestrzennym oraz czasu. Istnieją jednak przepływy dające się analitycznie określić za pomocą mniejszej ilości zmiennych. I tak przepływy ustalone nie wykazują bezpośredniej zależności od czasu. W przepływach ustalonych identyfikują się pojęcia: linii prądu, toru i linii wysnutej.


Klasycznym przykładem przepływu jednowymiarowego jest struga. Często jednak i strumienie o znacznym przekroju, jak na przykład przepływy w rurach prowadzących do linii nalewczej do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l. traktujemy jako przepływy jednowymiarowe zakładając w kolejnych poprzecznych przekrojach jednorodny rozkład prędkości (prędkość średnią – jakkolwiek w rzeczywistości mamy tam najczęściej do czynienia z przepływami dwuwymiarowymi – osiowo – symetrycznymi). W związku z tym że przepływ w rurach jest szczególnym przedmiotem zainteresowania hydrauliki, spotyka się niekiedy określenie przepływów jednowymiarowych jako przepływów hydraulicznych. Często przepływy przestrzenne traktujemy jako dwuwymiarowe, łatwiejsze do zbadania. Należy zawsze pamiętać że mamy wówczas do czynienia z przybliżonymi przebiegami zjawisk  i znalezione w ten sposób uogólnienia wymagać będą na ogół doświadczalnego sprawdzenia.  


Przepływami mającymi szczególne znaczenie w teoretycznych badaniach ruchu cieczy są przepływy płaskie, biorące swą nazwę od analogicznej postaci ruchu ciał stałych. 
Odmiennym rodzajem przepływu dwuparametrowego jest przepływ osiowo- symetryczny. Ruch taki charakteryzuje się tym że w danym przekroju prostopadłym do prostej zwanej osią symetrii ruchu prędkości i inne wielkości hydrodynamiczne we wszystkich punktach jednakowo odległych od osi maja stałą wartość. Przepływami osiowo – symetrycznymi są przepływy poprzez ruroziągi – rury, o przekroju kołowym.W zagadnieniach technicznych spotykamy również często przepływy przez kanały pierścieniowe. Przykładem takiego przepływu jest przepływ przez pompy. W tym przypadku symetria ruchu zakłócona zostaje ułopatkowaniem wirników lub kierownic. Cały strumień płynu zostaje wówczas rozbity na skończoną liczbę oddzielnych strumieni. Występuje tu zjawisko okresowej symetrii. Parametry przepływu przybierają wówczas jednakowe wartości. 


Jednym słowem płyn w przewodzie traktujemy jako jedna strugę.  W tym przypadku, przy projektowaniu i produkcji linii nalewczej do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l,  wszystkie parametry przepływu określone są jedynie położeniem przekroju rozpatrywanego strumienia,  

Rozwiązanie podstawowych zagadnień mechaniki płynów, tj. ustalenie prawidłowości równowagi i ruchu, jest o wiele bardziej złożone niż w mechanice ciała stałego.  Wystarczy przypomnieć że ruch ciała stałego jest całkowicie określony przez ruch jego środka masy oraz prędkość kątową obrotu dookoła osi przechodzącej przez środek masy.

 

Takie określenie ruchu w przypadku płynów obowiązuje jedynie dla elementu płynu, z tym uzupełnieniem, że nie możemy w przypadku płynów lepkich zaniechać odkształceń samego elementu. Mogą też wystąpić powierzchnie nieciągłości, nie istniejące w ciałach stałych. Tak więc dla określenia ruchu masy płynnej musimy określić całe pola prędkości o wiele bardziej różnorodne i złożone od pola prędkości poszczególnych elementów ciała stałego, dającego się określić z zasady ruchu środka masy. W związku z tym mamy w mechanice płynów do czynienia również z bardziej złożonymi polami przyspieszeń i polami prędkości kątowych przy projektowaniu Nalewaków do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l. 

 

W przypadku płynów, poza założeniem ciągłości struktury wewnętrznej, przyjmujemy w ograniczonym zakresie zachowanie objętości masy płynnej (nieściśliwość).

 

Ciśnienie jako wielkość skalarowa.
Ciśnienie jest jednym z pojęć mechaniki płynów. Mówiąc o polach określających zasadnicze parametry fizyczne płynu, należy wspomnieć że ciśnienie jest wielkością skalarową. 

 

Dla płynów w stanie spoczynku lub względnego spoczynku, kiedy poszczególne elementy poruszającej się masy płynu nie zmieniają wzajemnego położenia, oraz dla płynów doskonałych,  w każdych warunkach ruchu, naprężenia ściskające są jedynymi siłami powierzchniowymi, gdyż nie występują tam siły ścinające, styczne do rozpatrywanych powierzchni. Naprężenia normalne (ściskające) w danym punkcie przestrzeni wypełnionej płynem doskonałym lub płynem rzeczywistym w stanie względnego spoczynku nie zależą od orientacji elementu powierzchni zawierającego rozpatrywany punkt. Co jest ściśle związane z projektowaniem i produkcją systemów nalewczych do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l oraz kanistrów.

STREFA EKSPERTA - Nalewaki do kontenerów IBC,  dppl, mauzer, beczek 200l.

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Hale produkcyjne i biura inżynierskie firmy Belmar.

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek
Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Mobilność, dojazd do klienta.
Dysponujemy flotą ośmiu aut serwisowych które są nadzorowane i dysponowane w koordynacji z klientami oraz przy pomocy systemu GPS.

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Usługi świadczone przez Belmar to gwarancja kompleksowego wsparcia naszych klientów. Oprócz typowego serwisu pomagamy także w doborze komponentów, wspieramy stale klienta w pracach bieżących i inwestycyjnych.
Zapewniamy klientom dostęp do informacji serwisowej i historii serwisowej za pomocą elektronicznych książek serwisowych, w których znajdują się informacje dotyczące np. rozruchu, wizyt serwisowych i zaleceń.

 

Książka serwisowa przeznaczona do oferowanego urządzenia: LINK

KONTAKT


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

nalewaki do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek

Lista wybranych realizacji linii nalewczych do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek

Nalewaki do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek
Nalewaki do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek
Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Kilkadziesiąt linii nalewczych, produkcji Belmar,  pracujących cały czas u  klientów sprawia że jesteśmy ekspertami w zakresie dostawy linii nalewczych do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek w zależności od potrzeb klienta w branżach chemicznej i spożywczej.

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek
Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Ralizacja dostawy:

Po uzgodnieniach technicznych, wypełnieniu formularza doboru nalewaka

Przedstawimy ofertę na dostawę nalewaka. Termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych.

 

 

Certyfikacja CE: Nalewaki - linie nalewcze do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek,  objęte są  deklaracją CE.

Wielkość linii transportowych jest każdorazowo dostosowywana do lokalnych warunków u zamawiającego.


Zespół napełniania pojemników, linia nalewcza do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek, składa się z wagi pomostowej, na której ważony jest nalewany pojemnik oraz ramie nalewaka za pomocą którego wprowadzana jest do pojemnika lanca wgłębna połączona z rurociągiem doprowadzającym nalewaną ciecz.

 

Ramię nalewaka posiada możliwości swobodnego ruchu poziomego. Ruch ten wykonuje operator ręcznie. Natomiast ruch pionowy rury wgłębnej zapewnia siłownik pneumatyczny. Ilość nalewanej cieczy jest kontrolowana przez wagę połączoną ze sterownikiem, który posiada algorytm uczenia się, w celu precyzyjnego dozowania.
 

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Informacje techniczne 


Transporter rolkowy umożliwia obsłudze sprawne dostarczanie i odbieranie pojemników do urządzenia dozującego. Ruchem transporterów kieruje pracownik obsługujący nalewak, a w pewnym zakresie również pracownik dowożący i odbierający napełniane pojemniki. Ruch podajnika jest skoordynowany z procesem nalewania tak, aby nie powodował kolizji i błędów ważenia. 

Nalewak cieczy spożywczych. Konfekcjonowanie cieczy spożywczych, linie nalewcze do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek


Nalewak  jest wykonany ze stali dopuszczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wymienne rury wgłębne pozwalają na całkowitą separację elementów do nalewania poszczególnych cieczy. Układ sterowania ma zaprogramowane tryby ułatwiające dokładne płukanie całego ciągu nalewania po zakończonych pracach co zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz spełnienie wymagań HACCP.
 

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Nalewak cieczy agresywnych. Konfekcjonowanie cieczy agresywnych.


Nalewak kwasów i zasad charakteryzuje się tym, że wszystkie części układu mające kontakt z agresywnymi mediami są wykonane z materiałów odpornych na wyżej wymienione substancje.    Zastosowane materiały ochronne to: PVC, PVDF, PTFE, PP. Wysoki poziom zabezpieczeń przed cieczami agresywnymi powoduje pewne i bezawaryjne działanie nalewaka, przewidywalne dostawy napełnianych produktów do klienta docelowego oraz oszczędności kosztów serwisu i awarii. 
 

Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek
Nalewaki do kontenerów IBC i dppl i beczek

Nalewak rozpuszczalników/cieczy palnych.

 

Konfekcjonowanie rozpuszczalników/cieczy palnych
Nalewak do cieczy palnych jest urządzeniem przystosowanym do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.  Nalewane pojemniki są uziemiane za pomocą dedykowanego kontrolera, który blokuje nalewanie w przypadku niewłaściwego połączenia przewodu uziemiającego. Waga  pomostowa na której ważone są  pojemniki jest również w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 

Dodatkowo nalewak - linia nalewcza do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek współpracuje z systemem pomiaru stężeń  oparów (LEL)  oraz systemem wentylacji. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń oparów w powietrzu blokuje nalewanie i uruchamia dodatkową wentylację.  Podobnie jak w przypadku nalewaka kwasów, nalewak rozpuszczalników posiada okap wentylacji miejscowej  do odsysania oparów z otworu pojemnika.

Ochrona środowiska, BHP.


W przypadku cieczy agresywnych lub szkodliwych dla zdrowia dbamy o to żeby opary napełnianej cieczy nie wydostawały się swobodnie z napełnianego pojemnika.
Nad otworem wlewowym zlokalizowany jest okap lokalnego odsysania oparów. Okap ten wyposażony jest w okienko ze szkła organicznego. Okienko ułatwia operatorowi wprowadzenie rury wgłębnej do otworu.  Regulacja wysokości nalewaka pozwala na takie ustawienie okapu, aby zapewnić skuteczne odsysanie oparów z pojemników o różnej wysokości. Odgazy kierowane są do zamkniętego absorbera, który znajduje się w niedalekiej odległości od linii nalewczych do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek.

Bezpieczeństwo obsługi , BHP i ppoż linii nalewczych do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek


Układ sterowania pracą nalewaka posiada szereg zabezpieczeń, które podnoszą niezawodność i bezpieczeństwo działania:


- blokada ruchu rolotoku wagowego w czasie nalewu
- blokada nalewu gdy lanca jest w górnym położeniu ponad pojemnikiem
- blokada powtórnego nalewu do tego samego pojemnika
- unieruchomienie ramienia z lancą w czasie nalewu
- blokada opuszczania rury wgłębnej w przypadku nacisku na wieko pojemnika
- blokada nalewu w przypadku braku odpowiedniego przyrostu wagi w czasie nalewania
- blokada ciśnienia hydrostatycznego w nalewanej beczce 
- możliwość raportowania wszystkich czynności
 

Trwałe rozwiązania niezawodnych nalewaków. Przed dostawą nalewaka każdorazowo bierzemy pod uwagę specyficzne warunki eksploatacji u klienta.

 

 1. Warunki zabudowy.
   

 2. Medium: ciecze agresywne, neutralne, palne, wybuchowe itp..
   

 3. Rozmiar pojemnika.
   

 4. Przyłącza procesowe.
   

 5. Czas nalewu.
   

 6. Inne specyficzne cechy.

Prostota obsługi – pracownik obsługujący nalewak - linię nalewczą do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek,  zadaje dozę i uruchamia nalew. Obsługa nalewaka jest intuicyjna i prosta, sprowadza się do kilku powtarzalnych czynności. Do linii nalewczej dołączona jest krótka instrukcja obsługi gdzie znajduje się zwięzły opis czynności obsługowych nalewaka. Po montażu u klienta nasz pracownik  dodatkowo szkoli obsługę i udziela wszystkich informacji dotyczących obsługi nalewaka.

Ekonomiczne rozwiązania wypracowane przez kilkanaście lat doświadczeń sprawiły że jesteśmy liderem w zakresie dostawy ekonomicznych a jednocześnie trwałych nalewaków. Uzyskujemy to poprzez montaż i produkcję głównych komponentów na miejscu bez podwykonawców. Wykorzystując dostępne maszyny obróbcze, możliwości spawalnicze, oraz angażując naszych specjalistów z branż automatyki i elektryki dostarczamy nalewaki - linie nalewcze do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek na korzystnych warunkach. Dodatkowo wskazujemy możliwości finansowania poprzez środki UE oraz leasing.

 

 

Krótki czasu nalewu: oferujemy rozwiązania techniczne które zapewniają najkrótszy możliwy czas nalewu poprzez odpowiedni dobór komponentów wchodzących w skład nalewaka.

Linia do nalewania 

kanistrów

Główne cechy linii nalewczych:

 

Ograniczenie pracochłonności i czasochłonności obsługi.
Ilość pracowników zaangażowanych w pracę jest minimalna poprzez automatyzację procesu nalewania.

 

Optymalny i przewidywalny czas nalewu.


Powtarzalność nalewu wpływa na brak różnic wagowych i ilościowych – nasi klienci unikają reklamacji oraz niedomówień związanych z brakiem standardu nalewu. Nalew jest realizowany na liniach nalewczych do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek według zadanej dozy, po napełnieniu odpowiedniej ilości – nalew zostaje automatycznie zatrzymany.

Systemy napełniania do kontenerów IBC i dppl

Nalewaki i linie nalewcze do kontenerów IBC, DPPL, MAUZER, BECZEK 200 l i KANISTRÓW

Formularz do przygotowania oferty

Gwarancja: Na wyroby udzielamy standardowej gwarancji 24 miesięcy.

 

Serwis: Posiadamy dedykowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku awarii nalewaka, linii nalewczej do paletokontenerów IBC, dppl, mauzer, kanistrów i beczek, szybko dokonamy naprawy. Posiadamy także szereg części zapasowych oraz możliwość szybkiej reakcji.

POCZTA

 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs
Belmar

Belmar Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe:

 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Projekt i wykonanie K. Bielecki

logo

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

e-mail sekretariat:  belmar@belmar.com.pl

Tel. sekretariat:  +48 77 4886238

BELMAR Spółka z o.o.

Polityka RODO

Polityka COOKIES