Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Kąt przyłożenia -  ma za zadanie zmniejszyć tarcie między powierzchnią przyłożenia a powierzchnią skrawania.

 

Teoretycznie przy ustawieniu głównej krawędzi skrawającej noża w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny podstawowej i przechodzącej przez oś obrotu części obrabianej, styk noża z powierzchnią obrabianą istnieje wzdłuż krawędzi skrawającej.

 

W praktyce jednak tak nie jest, bowiem ani nóż, ani część obrabiana nie są idealnie sztywne. Podczas skrawania zachodzą odkształcenia plastyczne i sprężyste w warstwie zewnętrznej części obrabianej, zarówno przed krawędzią skrawającą, jak i poniżej krawędzi skrawającej. Wytwarza się styk i tarcie między powierzchnią przyłożenia a powierzchnią części obrabianej. Na podstawie badań stwierdzono że wartość kąta przyłożenia ma duży wpływ na trwałość noża.

 

Ze wzrostem kąta przyłożenia zmniejsza się zużycie noża i zwiększa się okres jego trwałości. Ustalono, że najwłaściwsza wartością kąta przyłożenia ze względu na trwałość noża jest 6 do 15 stopni. Wartość ta zależna jest od rodzaju materiału obrabianego, wielkości posuwu i rodzaju materiału z jakiego wykonane jest ostrze noża

 

Kąt natarcia ma duży wpływ na przebieg skrawania.

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Od jego wartości zależy wielkość odkształceń, i jakim ulega wiór. Im większy jest kąt natarcia, tym mniejszym odkształceniom ulega wiór, maleją przy tym opory skrawania, co wpływa na zwiększenie trwałości narzędzia i umożliwia zwiększenie wydajności obrabiarki. Zbyt duże jednak powiększanie kąta natarcia osłabia krawędź skrawającą, pogarsza warunki odprowadzania ciepła, co powoduje zmniejszenie trwałości noża.

 

Na podstawie badań stwierdzono że przy zmianie kąta natarcia 30 do 40 stopni, maleje tępienie się ostrzy noży oraz obniża się temperatura skrawania. Jednak przy kącie 45 stopni krawędź skrawająca noża zbytnio się osłabia. Zmniejszanie kąta natarcia od 45 do 30 stopni w związku z działaniem szeregu czynników, wpływa na zwiększenie wytrzymałości części skrawającej bez widocznego zwiększenia intensywności tępienia się ostrza oraz wzrostu temperatury skrawania. Na dobór wartości kąta natarcia ma wpływ między innymi kształt powierzchni natarcia.

 

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Przy toczeniu metali ciągliwych krawędź skrawająca ulega naciskowi wióra tylko w momencie wcinania się noża.  Schodzący wiór wywiera nacisk na powierzchnię natarcia w pewnej odległości od krawędzi skrawającej. Część powierzchni natarcia znajdująca się w obszarze szczeliny wyprzedzającej nie ulega naciskowi wióra. Wartość kąta natarcia tej części powierzchni nie wpływa na odkształcenie wióra i na siły skrawania. Jeśli na części powierzchni natarcia znajdującej się w obszarze szczeliny wyprzedzającej ustawimy kąt natarcia mały,  na przykład od 0 do 5 stopni w celu zapewnienia jej wytrzymałości, a na pozostałej powierzchni natarcia ustawimy kąt natarcia większy do 30 stopni, to przy małym zniekształceniu wióra otrzymamy dostatecznie wytrzymałą i trwałą krawędź skrawającą. 

 Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie frezowanie - STREFA EKSPERTA

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Przejściowa krawędź skrawająca noża najczęściej jest ukształtowana jako łuk.  

Promień tego łuku nazywamy promieniem zaokrąglenia wierzchołka noża. Wierzchołek noża jest to naroże utworzone przez przecięcie się powierzchni natarcia z powierzchnią przyłożenia i pomocniczą powierzchnią przyłożenia lub powierzchni natarcia z powierzchniami:

 

 • przyłożenia,
 • pomocniczą przyłożenia
 • przejściową przyłożenia.

 

Powierzchnia natarcia i powierzchnia przyłożenia oraz krawędź skrawająca ograniczają ostrze noża.

 

 Kąty części roboczej noża. Układ wymiarowania kątów.


 Kąty są podstawowymi elementami części roboczej i noża. Kąty noża rozpatrujemy niezależnie od części obrabianej, w układzie wymiarowania kątów to jest jakby kąty bryły geometrycznej. Rozpatrywanie w ten sposób wartości kątów są wartościami podawanymi na rysunkach i stanowią podstawę wymiarowania i wykonania noży. Kąty części roboczej noża tokarskiego rozpatrywane są w odniesieniu do następujących płaszczyzn.

 

 1. Płaszczyzny podstawowej, to jest płaszczyzny równoległej do założonych kierunków posuwu podłużnego i poprzecznego. W nożach prostokątnych tokarskich i strugarskich jest to płaszczyzna oporowa, a w nożach dłutowniczych jest to płaszczyzna prostopadła do płaszczyzny oporowej.
 2. Płaszczyzny stycznej, to jest płaszczyzny przechodzącej przez główną krawędź skrawającą i prostopadłą do płaszczyzny podstawowej.
 3. Płaszczyzny normalnej, to jest płaszczyzny prostopadłej do rzutu krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową. W przypadku krzywoliniowej krawędzi skrawającej, płaszczyzna normalna jest prostopadła do prostej, stycznej w rozpatrywanym punkcie do rzutu krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową.
 4.  

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kąty noża rozpatrujemy w układzie wymiarowania zakładając taki sposób ustawienia noża że:

 

 1.  Płaszczyzna skrawania jest prostopadła do płaszczyzny podstawowej.
 2. Kierunek ruchu posłów wołowego jest prostopadły do płaszczyzny przechodzącej przez oś noża i prostopadłej do płaszczyzny podstawowej przy posuwie wzdłużnym lub równoległy do niej przy posuwie poprzecznym. w płaszczyźnie podstawowej rozróżniamy następujące kąty.
 3. Kąt przystawienia – jest to kąt zawarty pomiędzy rzutem głównej krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową a kierunkiem ruchu posuwowego.
 4. Kąt wierzchołkowy – to jest kąt zawarty pomiędzy rzutami głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową.
 5. Pomocniczy kąt przystawienia to jest kąt zawarty pomiędzy rzutem pomocniczej krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową a kierunkiem ruchu posuwowego.
 6. Przejściowy kąt przystawienia to jest kąt zawarty pomiędzy rzutem przejściowej krawędzi skrawającej na płaszczyznę podstawową a kierunkiem ruchu posuwowego. W przypadku wklęsłej powierzchni natarcia, kąt natarcia mierzy się od stycznej do tej powierzchni przechodzącej przez krawędź skrawającą.

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

W przypadku płaskiej powierzchni natarcia ze ścinem lub wklęsłej ze ścinem, kąt natarcia mierzy się od powierzchni natarcia poza ścinem lub od stycznej do tej powierzchni przechodzącej przez krawędź ścinu. Pomocniczy kąt przyłożenia jest to kąt zawarty pomiędzy pomocniczą powierzchnią przyłożenia a płaszczyzną przechodzącą przez pomocniczą krawędź skrawającą i prostopadłą do płaszczyzny podstawowej. W przypadku ścinowej pomocniczej powierzchni przyłożenia kąt mierzy się od powierzchni ścinu. Przejściowy kąt przyłożenia jest to kąt zawarty pomiędzy przejściową powierzchnią przyłożenia, a płaszczyzną przechodzącą przez przejściową krawędź skrawającą i prostopadłą do płaszczyzny podstawowej.

 Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie frezowanie - STREFA EKSPERTA

Obróbka Skrawaniem Wałbrzych i okolice.

Firma Belmar świadczy usługi obróbki skrawaniem, toczenie, frezowanie: Obróbka skrawaniem w Wałbrzychu i okolicach.

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Geometria części roboczej noża tokarskiego.
 

Narzędziem używanym do toczenia jest nóż Tokarski.

Zależnie od rodzaju sposobu i warunków pracy oraz rodzaju obrabiarki, noże tokarskie mają różne kształty. Na ogół jednak są dość proste w porównaniu z innymi narzędziami. Tym niemniej dobór czy zaprojektowanie noża o właściwym kształcie części roboczej oraz właściwych kątach zaostrzenia jest rzeczą bardzo ważną. Niewłaściwy bowiem kształt części roboczej noża i niewłaściwe kąty zaostrzenia powodują większe zużycie energii, zmniejszają wydajność obróbki i trwałość noża. Dlatego dokładne poznanie geometrii części roboczej noża oraz wpływu poszczególnych jej elementów na przebieg skrawania jest bardzo ważne.

 

 

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

W nożu tokarskim Rozróżnia się:

 

 1. Część roboczą to jest tę część która przez odpowiednią ukształtowanie jest przystosowana do wykonywania pracy skrawania.
 2.  Trzonek -  to jest część służąca do mocowania noża w imaku nożowym lub oprawce. Zasadniczym kształtem części roboczej każdego noża jest klin, mający krawędź za pomocą której skrawa się materiału.

 

Powierzchnię części roboczej noża, mające wpływ na przebieg skrawania są następujące:

 

 • powierzchnia natarcia - to jest powierzchnia, po której spływa wiór podczas skrawania.
 • powierzchnia przyłożenia - to jest powierzchnia noża zwrócona do powierzchni skrawania
 • pomocnicza powierzchnia przyłożenia to jest powierzchnia zwrócona do powierzchni obrobionej.
 • przejściowa powierzchnia przyłożenia to jest powierzchnia, znajdująca się pomiędzy główną powierzchnią przełożenia a pomocniczą powierzchnią przyłożenia.

 

Powierzchnia natarcia może być ukształtowana jako: 

 

 • płaska
 • płaska ze ścinem 
 • wklęsła
 • wklęsła ze ścinem 
 • schodkowa
 • zaopatrzona w łamacze lub zwijacze wiórów 

 

Powierzchnia przyłożenia może być ukształtowana jako: 

 

 • bez ścinowa 
 • ścinowa 
 • dwuściowa
 •  

Nóż może mieć jedną lub więcej pomocniczych powierzchni przyłożenia i przejściowych powierzchni przełożenia: powierzchnie te mogą mieć ścin lub też mogą go nie mieć. Krawędzie skrawające są to linie przecięcia się powierzchni natarcia z powierzchniami przyłożenia. Rozróżnia się następujące krawędzie skrawające 

 

Główna krawędź skrawająca - to jest krawędź przecięcia się powierzchni natarcia z powierzchnią przyłożenia
pomocnicza krawędź skrawająca - to jest krawędź przecięcia się powierzchni natarcia z pomocniczą powierzchnią przyłożenia.
Przejściowa krawędź skrawająca to jest krawędź przecięcia się powierzchni natarcia z przejściową powierzchnią przyłożenia. 

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie, frezowanie, wytaczanie.

 Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie frezowanie - STREFA EKSPERTA

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Obróbka kształtowa

Przy której kształt obrabianej części uzyskujemy w wyniku odwzorcowania części roboczej narzędzia. 
wymiary części obrabianej części zależą w tym przypadku od dokładności wykonania zarysu narzędzia, a także od jego ustawienia.

 

Obróbka obwiedniowa

Przy której kształt obrabianej części zależy od kształtu zarysu krawędzi skrawającej narzędzia, oraz jest wynikiem wzajemnych ruchów narzędzia i części obrabianej. wymiary obrabianej części zależą w tym przypadku również od wzajemnego ustawienia narzędzia i części obrabianej i ich ruchów. 

 

Działanie klina. 
Niezależnie od przeznaczenia wszystkie narzędzia skrawające, jak również i narzędzia do rozdzielania materiału, cięcia i ścinania oparte są na działaniu klina. Do zrozumienia warunków skrawania i praw nim rządzących należy przypomnieć zasady działania klina. 

 

Przy mniejszym kącie ostrza można przyłożyć mniejszą siłę do pokonania tego samego oporu. Zmniejszenie kontaktu powoduje zwiększenie składowych sił oraz zwiększenie tarcia materiału o boki klina. W następstwie działania siły na materiał zwiększa się gwałtownie ze zmniejszeniem kąta klina. Opory skrawania zależą od kształtu i jakości ostrza klina oraz jakości jego bocznych powierzchni. Jeżeli klin ustawimy tak, że jedna z powierzchni ograniczających zarys klina będzie pochylona pod pewnym kątem do powierzchni obrabianej, to położenie wpłynie na zmniejszenie siły tarcia. 

 

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Zjawiska fizyczne towarzyszące procesowi skrawania. 
Na skutek nacisku klina na powierzchnię obrabianą oraz na warstwę usuwaną zamienioną w wiór, zachodzi zjawisko utwardzania warstwy wierzchniej obrabianej części oraz wióra. Należy zaznaczyć że utwardzenie wióra od strony powierzchni zwanej powierzchnią natarcia, będzie znacznie większa niż warstwy wierzchniowej i pod powierzchnią obrabianą, do której nachylona jest pod kątem druga powierzchnia ograniczająca klin.

 

Powierzchnie i kąty klina

 

 • Powierzchnia klina zwrócona do powierzchni obrabianej – nazywana jest powierzchnia przyłożenia
 • Powierzchnia klina po której spływa wiór- nazywana jest powierzchnią natarcia 
 • Kąt zawarty pomiędzy powierzchnią obrabianą a powierzchnią klina – nazywany jest kątem przyłożenia. 
 • Kąt zawarty pomiędzy powierzchnią klina a prostą prostopadłą do kierunku ruchu i silnika nazywany jest kątem natarcia. 
 • Kąt zawarty pomiędzy płaszczyznami ograniczającymi klin nazywany jest kątem ostrza. 
 • Kąt zawarty  pomiędzy powierzchnią obrabianą a powierzchnią natarcia nazywany jest kątem skrawania.

 

Parametry skrawania

 

W obróbce skrawaniem rozróżniane są parametry technologiczne i geometryczne. Do parametrów technologicznych zaliczamy te, które są niezbędne do ustawienia obrabiarki dla zaplanowanej obróbki 

 • szybkość skrawania i obliczona z niej ilość obrotów wrzeciona obrabiarki, 
 • głębokość skrawania oraz posłów kropka szybkość skrawania podawana jest w metrach na minutę.  Wyjątek stanowi tu szlifowanie, w którym szybkość obwodowa ściernicy podawana jest w metrach na sekundę, a szybkość części szlifowanej w metrach na minutę

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie, frezowanie, wytaczanie.

 Obróbka skrawaniem Wałbrzych, toczenie frezowanie . STREFA EKSPERTA

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

STREFA EKSPERTA - toczenie frezowanie Wałbrzych, obróbka skrawaniem.

Obróbka Skrawaniem Wałbrzych i okolice. 

Firma Belmar świadczy usługi obróbki skrawaniem, toczenie, frezowanie, wytaczanie, gwintowanie: Obróbka skrawaniem w Wałbrzychu i okolicach.

Skrawanie polega na oddzieleniu warstwy wierzchniej od masy podstawowej materiału. Aby nastąpiło skrawanie, narzędzie skrawające musi zagłębić się w materiał obrabiany, oraz musi istnieć ruch narzędzia w stosunku do części obrabianej. Ruchy narzędzia oraz części obrabianej, niezbędne do przeprowadzenia obróbki są nazywane ruchami podstawowymi. Ruch narzędzia lub obrabianej części warunkujący istnienie procesu skrawania nazywamy ruchem głównym, inaczej ruchem roboczym. Ruch narzędzia lub obrabianej części niezbędne do usunięcia warstwy skrawanej z całej powierzchni obrabianej nazywamy ruchem posuwowym lub posuwem. Wszystkie inne ruchy przygotowawcze niezbędne do wykonania obróbki jak na przykład ustawianie, dosuwanie i tym podobne części obrabianej lub narzędzia, a nie będące ruchami podstawowymi, są nazywane ruchami pomocniczymi. Prędkość ruchu głównego przy obróbce skrawaniem nazywamy szybkością skrawania w metrach na minutę lub metrach na sekundę.

 

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Suma geometryczna szybkości ruchu głównego i posuwowego nazywana jest wypadkową szybkością skrawania. Szybkość ruchu posuwowego w stosunku do szybkości ruchu głównego w praktyce jest bardzo mała i dlatego w obliczeniach praktycznych przyjmuje się za szybkość skrawania.  
Ruch Główny, posuw, czyli prędkość ruchu posuwowego może być określona: jako odcinek drogi ruchu posuwowego, odbyty w ciągu jednego obrotu części wykonującej ruch główny – nazywany posuwem na obrót.  Jako odcinek drogi ruchu posuwowego, odbyty w czasie jednej minuty nazywamy nazywamy posuwem minutowym. W przypadku narzędzi wieloostrzowych – jako odcinek drogi ruchu posuwowego odbyty w czasie obrotu narzędzia o jego podziałkę zawartą między dwoma sąsiednimi ostrzami -  zębami.


Rodzaje obróbki skrawaniem


W zależności od stopnia zmechanizowania rozróżniamy: 

 • Obróbkę ręczną ręczną narzędziami, których ruch główny oraz sposób dokonywany jest za pomocą mięśni ludzkich. 
 • Obróbka ręczną narzędziami z napędem mechanicznym to jest obróbka w której główny ma napęd mechaniczny a posuw dokonywany jest za pomocą mięśni ludzkich. 
 • Obróbkę maszynową, w której ruch główny i posuwowy mają napęd mechaniczny.

 

Obróbka mechaniczna może być realizowana jako: 

 

 • toczenie
 • struganie 
 • dłutowanie 
 • wiercenie
 • rozwiercanie 
 • nawiercanie
 • frezowanie
 • przeciąganie
 • szlifowanie
 • gwintowanie
 • obróbka uzębień

 

Firma Belmar wykonuje usługi obróbki skrawaniem w następujących lokalizacjach:

 

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Obróbka jakościowa wykańczająca:

 

 • toczenie drobnowiórowe,
 • docieranie maszynowe,
 • dogładzanie,
 • dogładzanie oscylacyjne oraz szereg odmian obróbki zgniotem i obróbki elektrycznej.

 

Zależnie od sposobu kształtowania powierzchni obrabianej rozróżniamy: 
 

 • Obróbkę zwykłą, przy której ani wymiar ani kształt części na ogół nie zależą od kształtu i wymiaru narzędzia. Szczególnym przypadkiem obróbki zwykłej jest obróbka narzędziami wiertarskimi, przy której wbrew ogólnej zasadzie wymiar części zależy od wymiaru narzędzia.

Obróbka skrawaniem Wałbrzych

 

Kontakt:


 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Obróbka Skrawaniem Wałbrzych 

Firma Belmar świadczy usługi obróbki skrawaniem, toczenie, frezowanie: Obróbka skrawaniem w Wałbrzychu i okolicach.

POCZTA

 1. pl
 2. en
 3. de
 4. hu
 5. cs
Belmar

Belmar Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe:

 

mail: zapytanie@belmar.com.pl

Projekt i wykonanie K. Bielecki

logo

47-225 Kędzierzyn - Koźle
ul. Szkolna 15

 

Numer KRS: 0000140223

Numer NIP: 749-15-96-111

REGON: 531221129

e-mail sekretariat:  belmar@belmar.com.pl

Tel. sekretariat:  +48 77 4886238

BELMAR Spółka z o.o.

Polityka RODO

Polityka COOKIES